Raiffeisen roční zajištěný fond

Raiffeisen roční zajištěný fond

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. První zajištěné období je od 1. října 2019 do 30. září 2020 a zajištěná hodnota je 101 %.

Investiční strategie
Cílem investiční strategie fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.
Dosažení investičního cíle bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních nástrojů (až 100 % hodnoty majetku fondu) a do rizikových nástrojů (až 20 % hodnoty majektu fondu), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), centrální bankou takového státu, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, resp. zhodnocovat majetek formou vkladů u bank.
Souhrn hodnot cizoměnových investičních nástrojů a zůstatků cizoměnových peněžních účtů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do české koruny, může tvořit až 25 % hodnoty majetku Fondu.

Profil investora
Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3-letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků zejména do konzervativních nástrojů a zároveň jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z doplňkové investice do rizikových nástrojů. Fond je vhodný pro investory se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko), měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílovaného růstu či zachování hodnoty podílového listu.  

Rizikovost
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Bližší informace k fondu naleznete ve statutu.

Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz