Raiffeisen zajištěný fond 103 - v nabídce od 18. 3. 2019

Raiffeisen zajištěný fond 103 - v nabídce od 18. 3. 2019

PODÍLOVÝ FOND, KTERÝ VÁS CHRÁNÍ

Vyplacení 103 % zahajovací hodnoty podílového listu za 3 roky pro libovolný objem

 

  • Dosažení výnosu fondu a vyplacení 3 % zhodnocení závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 %) a rizikových nástrojů (až 20 %), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno s využitím výstupů interního kvantitativního modelu. Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank.
  • Investor může investovat libovolnou částku od 500 Kč. Horní omezení investované částky neexistuje.
  • Do fondu lze vstoupit i mimo akumulační období, pak investor zaplatí vstupní poplatek. (Aktuální výše poplatků je zveřejněna na www.rfis.cz.)
  • Z fondu lze vystoupit před koncem zajištěného období, pak bude investorovi stržen výstupní poplatek. (Aktuální výše poplatků je zveřejněna na www.rfis.cz.)
  • Na konci zajištěného období bude fond zlikvidován.
  • Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků. Fond je vhodný pro investory se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko), měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílového růstu hodnoty podílového listu.
  • Pro české daňové rezidenty (fyzické osoby) platí dle § 4.1 x) ZDP, že příjem z prodeje podílových listů nemusí investor zdanit, pokud doba mezi koupí a prodejem podílových listů přesáhne 3 roky. Upozorňujeme však, že toto je jen obecné ustanovení a že daňový režim závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

* Po uplynutí zajištěného období je za níže uvedených podmínek podílníkovi vyplaceno zhodnocení 3 % s tím, že má možnost participovat na dalších výnosech fondu nad toto zhodnocení. Úspěšnost ochrany investovaného kapitálu a jeho zhodnocení jsou především závislé na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost nemůže garantovat dosažení investičního cíle a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována. Údaje o zhodnocení nezahrnují vstupní a výstupní poplatky.

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.

Více informací k fondu včetně Statutu fondu, Klíčových informací a výročných zpráv najdete na stránkách

https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/raiffeisen-zajisteny-fond-103

Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz