Popis produktů

Jaké produkty by vás mohly zajímat a kam je pro vás přiměřené investovat?

PROČ INVESTOVAT

 

Investování prostřednictvím podílových fondů, akcií, dluhopisů, atd. je uložení finančních prostředků s potencionálně vyšším zhodnocením, než lze dosáhnout na běžných či spořicích účtech. Důvodů, proč lidé začínající investovat, může být samozřejmě více. Základním cílem zhodnocení finančních prostředků by mělo být navýšení nominální hodnoty úspor, tj. ideálně vyšší zhodnocení než je inflace.

RIZIKA

 

Každá investice je spojena s jistým rizikem. Na následujícím obrázku je znázorněn tzv. magický trojúhelník, který vyjadřuje vztah mezi výnosností, rizikovostí a likviditou investovaných prostředků.

Nepoučený začínající investor očekává od své investice co nejvyšší výnos, co nejnižší riziko a rychlou dostupnost peněz. Realita je však jiná.

Druhy rizik

S investičními nástroji je spojena celá řada rizik. Nejčastěji se jedná o:

  • Úvěrové (kreditní) riziko ztráty ze selhání emitenta tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy (např. při úpadku společnosti).
  • Tržní riziko ztráty ze změn tržních cen investičních nástrojů (nepříznivý vývoj úrokových měr, cen akcií, komodit či měnového kurzu). Jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory.
  • Likvidní riziko ztráty v důsledku malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání prodeji za tržní cenu, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům (na likvidaci je třeba čas).
  • Operační riziko vyplývající ze selhání systémů či lidského faktoru (chyby v provedení operací, podvodné operace, neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky,…)

TIP! Nejlepší způsob snížení rizika je vhodná diverzifikace portfolia.

PROČ DIVERZIFIKOVAT PORTFOLIO

 

Diverzifikací myslíme rozložit portfolio do více investičních nástrojů. Vhodná diverzifikace je pro dlouhodobě udržitelný úspěch velmi podstatná. Při příliš úzké diverzifikaci totiž jedna nepovedená investice může zhatit veškeré plány. Platí zde zákonitost: čím širší diverzifikace, tím menší jsou ztráty z jedné nepovedené investice.

Různá aktiva reagují na změny vnějších podmínek různě. V době, kdy ceny některých aktiv rostou, mohou ceny ostatních klesat. Tím může být ztráta jednoho aktiva kompenzována zisky v jiném.

VOLBA VHODNÉ STRATEGIE

 

Pokud se jedná o začínajícího investora, který ještě nemá žádnou zkušenost s těmito produkty, je potřeba zodpovědět si několik podstatných dotazů. Těmi nejdůležitějšími jsou:

  • Na jak dlouho chci peníze investovat? Odpověď na tuto otázku bude směrodatná při rozhodování, do kterého investičního nástroje vložit peníze, aby investice přinesla požadovaný výnos.
  • Jakou ztrátu jsem ochoten akceptovat? Vysokých zisků nelze dosáhnout bez rizika. Čím větší riziko je investor ochoten podstoupit, tím větší zisk může očekávat.
  • Investiční dotazník je soubor otázek, které pomůžou určit jaká investiční strategie je pro daného investora nejvhodnější.

Neexistuje jedna univerzální strategie vhodná pro všechny investory. Pokud se však investor bude při výběru svých investic řídit výsledkem svého investičního dotazníku a vybírat podle ukazatelů (investiční horizont, volatilita), které odpovídají jeho požadavkům, měla by investice přinést uspokojivé výsledky. Nikdy nesázejte na jediného koně!

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY INVESTORŮ

 

Sázka na jednu kartu

Jedná se nejspíše o nejčastější chybu investora, který vloží všechny prostředky určené k investování na jeden akciový titul nebo fond a nehledá vhodné naředění portfolia. Popřípadě takový investor nakoupí více pozic ve stejné třídě aktiv (např. vše do komodit). Je tedy nutné nejen vhodně diverzifikovat (do více titulů), ale i používat diverzifikaci na různé třídy aktiv.

Nejasná očekávání výnosu

Investor si před samotnou investicí nestanoví očekávaný výnos, kterého by chtěl dosáhnout. Poté se pouští do nákupů a odkupů, u kterých nedodržuje daňový test. V tomto případě může investor realizovat zisk, ale z dlouhodobého hlediska je takové investování spíše „ruskou ruletou“.

Měnové riziko

S vidinou co nejvyššího zisku a ovlivnění z médií se nezkušení investoři pouští do investic na rozvíjejících trzích s vidinou vysokého zisku v krátkém časovém horizontu. Investoři si neuvědomí, že zároveň s rizikem zaměření investice podstupují měnové riziko spojené s investicí mimo referenční měnu CZK. Platí, že nezkušený investor by měl investovat do investic s referenční měnou CZK.

Realizace investice na maximálních hodnotách

Zvláště začínající investoři mají tendenci realizovat akvizici při silně růstové hodnotě stylem: „Podívejte, kolik to vydělává, tak to koupím také“. Cílem každého investora by měla být akvizice u dna a prodej na vrcholu investice.

Co je to inflace? Inflaci chápeme jako opakovaný růst cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů zboží se v čase zvyšují (platí zákon nabídky a poptávky, tudíž se ceny mohou samozřejmě i snižovat) = cenová hladina roste. Cenová hladina je zjednodušeně řečeno "průměrná cena zboží".Zdražování, které vidíme na zvyšující se ceně benzínu, jídla, bydlení a dalšího zboží je tedy změnou cenové hladiny, tedy inflací.

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA