Akcie

CO JE TO AKCIE?

 

Akcie (anglicky share) je cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku společnosti, která ho emitovala. Akcie má stanovenou jmenovitou hodnotu, součet jmenovitých hodnot všech akcií společnosti tvoří její základní kapitál.

S držením akcie jsou spojena různá práva. Akcionář například může hlasovat na valné hromadě a účastnit se řízení společnosti, v případě likvidace společnosti se podílí na likvidačním zůstatku. Dalším právem akcionáře je právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy. Společnost může a nemusí dividendy vyplácet. Výše dividendy musí být odsouhlasena valnou hromadou, je vyplácena z čistého zisku v běžném období nebo ze zadrženého zisku minulých let. Dividendy vyplácejí firmy většinou jednou do roka, Investoři jsou o výši dividendy a datu výplaty včas informováni prostřednictvím internetu nebo médií a jejich hodnota se udává ve výši na jednu akcii.

PODOBY AKCIÍ

 

Akcie listinné

Skutečně existují jako hmotný cenný papír, jsou fyzicky vytištěné na papíře. Mají plášť, na kterém se nacházejí informace o akcii (jmenovitá hodnota, emitent a další), k plášti je připojen kuponový arch pro výplaty dividend a talon, za který akcionář získá nový arch.

Akcie zaknihované

Jsou zaknihované v registru cenných papírů. U tohoto typu akcie má firma možnost každý rok zhodnotit výši vyplácených dividend a poslat dividendu domů.   

FORMY AKCIÍ

 

Akcie na jméno (na řad)

Je vydávána na jméno konkrétního akcionáře (fyzické nebo právnické osoby). V listinné podobě je na ní jméno vlastníka napsáno a dále se převádí rubopisem a jejím fyzickým předáním. V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací převdu u emitenta. Výhodou akcie na jméno je lepší ochrana proti krádeži, nevýhodou může být horší.

Akcie na majitele (na doručitele)

Akcie na držitele jsou volně a bez omezení prodávány bez nutnosti zaznamenávat aktuálního majitele. Vlastníkem akcie je ten, kdo cenný papír předloží. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárníc trzích.

DRUHY AKCIÍ

 

Kmenové akcie

Jedná se o nejběžnější typ akcií s právem na dividendu, na účast na valné hromadě a právo na podíl na likvidačním majetku.

Prioritní akcie

S těmito akciemi jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku a omezené právo hlasovat. Toto omezení ovšem musí uvádět stanovy.

Zaměstnanecké akcie

Tyto akcie jsou určené pro zaměstnance společnosti, většinou jsou vydávány za zvýhodněnou cenu jako součást motivace. Po ukončení pracovního poměru musí být akcie vráceny společnosti.

Zlaté akcie

Byly vydávány na počátku 90 let pro potřeby spojené s privatizací podniků.

KLASIFIKACE AKCIÍ

 

Růstové akcie

Akcie většinou technologických společností, které mají velký růstový potenciál a většinu finančních prostředků, namísto do dividendy, soustředí do dalších projektů. Odměna může být vysoká, ale je s ní spojeno značné riziko.

Defenzivní akcie

Jejich cena není tolik ovlivněna aktuální fází ekonomického cyklu - když hodnota akcií obecně klesá, vývoj defenzivních titulů není zdaleka tak dramatický jako vývoj ostatních akcií. Často bývají spojeny se zajímavějšími dividendami než zbytek trhu.

Cyklické akcie

Jejich cena stoupá nebo klesá v závislosti na aktuální fázi ekonomického cyklu. Během vzestupu mají trhu mají lepší výnosy než trh  a během všeobecného poklesu trhu mají horší výnosy než trh.

OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI

 

Akcie se obchodují na veřejných burzách a někdy na mimoburzovních trzích. V případě obchodů na burze je nutné dodržovat pravidla příslušné burzy (obchodní dávky, typy pokynů, vypořádání obchodů, apod.). Pokud je akcie kotována na více burzách v různých měnách (např. americké akcie kotované v eurech na Frankfurtské burze), je třeba zohlednit i devizové riziko.

V České republice existují dvě burzy cenných papírů: Burza cenných papírů Praha a RM-Systém česká burza cenných papírů.

BCPP se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje Česká národní banka. Pravidla, pod kterými funguje, jsou harmonizována s EU.

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává a volí členy burzovní komory a dozorčí rady, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Činnost burzy řídí burzovní komora, je statutárním orgánem a jedná jménem burzy. Ta si může také zřídit tzv. burzovní výbory, které se zabývají konkrétními činnostmi a volí burzovního ředitele.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je burza cenných papírů, kde se obchoduje s akciemi českých i zahraničních společností, je zaměřená především na drobné a střední investory.

Burza cenných papírů Praha a.s. je nejvýznamnější burza v České republice, provozuje hlavní trh s akciemi v zemi, sídlí v centru Prahy. Burzovní index pro BCPP má název PX.

RIZIKA SPOJENÁ S AKCIEMI !!!

 

Cenová rizika

Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Ceny - kurzy - se zpravidla určují každý den na základě nabídky a poptávky. Investice do akcií mohou vést k velkým ztrátám.

Obecně řečeno, závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kursů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění).

Pokud se emitent stane nesolventním, může dojít ke ztrátě vloženého kapitálu.

Úvěrová rizika

Akcionář je držitelem podílu ve společnosti. Jeho investice se tedy může stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti.

Riziko likvidity

Obchodovatelnost může být omezená v případě akcií s úzkým trhem (především u akcií kotovaných na "neregulovaném trhu", u obchodů na mimoburzovních trzích). Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu).

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA