Certifikáty

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

 

Vedle tradičních investičních nástrojů vzniká v posledních letech nová generace moderních finančních produktů tzv. Strukturované produkty.

V České republice je trh s moderními strukturovanými produkty teprve na začátku. V letech 2002 - 2003 začaly tuzemské finanční instituce nabízet vlastní produkty - strukturované dluhopisy, kdy největší pozornost byla při jednotlivých emisích zaměřena na úplnou kapitálovou garanci.

Avšak ani tato nabídka nedokázala oslovit všechny investory. Finanční instituce proto začaly do svých nabídek přebírat moderní strukturované produkty, které byly již úspěšně emitovány na zahraničních trzích.

Strukturované produkty se dají členit podle mnoha kritérií. Zvláště v posledních letech došlo k jejich velmi rychlému rozvoji. V zásadě lze moderní strukturované produkty členit podle toho, jestli obsahují finanční páku či ne - tedy produkty investiční a pákové.

CO JSOU TO INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

 

Certifikáty jsou dluhové cenné papíry, které ztělesňují závazek emitenta zaplatit investorům částku, která se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, na které je certifikát emitován.

Přitom nemusí jít o přímou závislost. Certifikáty mohou být konstruovány i tak, že jejich hodnota roste, když kurz podkladového aktiva klesá nebo stagnuje. Díky těmto vlastnostem mohou certifikáty umožnit realizaci komplexních investičních strategií, které byly dříve dostupné jen asset managerům či profesionálním investorům.

Investor má tak možnost pouze s jedním produktem pokrýt velké množství podkladových aktiv nebo investovat do vybraného indexu. Tržní segment certifikátů narostl již na několik stovek tisíc cenných papírů. Investor může certifikát kdykoliv nakoupit nebo prodat na burze nebo přímo u emitenta, přesný postup je popsán v emisním prospektu příslušného certifikátu. Z hlediska časového horizontu mohou mít certifikáty stanovenu splatnost, ale existuje celá řada cetifikátů, které nemají stanovenou splatnost, což dále zvyšuje variabilitu investičních možností.

Na rozdíl od nákupu akcií nebo dluhopisů, nekupují investoři jednotlivé cenné papíry, nýbrž hned kompletní investiční nápad a strategii. Pojem certifikát neznamená jen jeden specifický produkt, nýbrž hned celou paletu rozličných produktů. Certifikáty se staly preferovanou alternativou k přímým investicím. Dnes patří certifikáty k investičním produktům s velkými objemy obchodů a nabídka emitentů (jsou jimi většinou banky a finanční zprostředkovatelé) se již dávno nezaměřuje pouze na index certifikáty. Téměř každý den jsou na trh uváděny nové cenné papíry.

RIZIKA CERTIFIKÁTŮ

 

Úvěrové riziko - nebezpečí, že se příslušný emitent dostane do platební neschopnosti. Následkem toho pak nebude schopen certifikát splatit.

Tržní riziko - jedná se o riziko ze změn tržních cen, jakož i změn hodnot finančních instrumentů.

Inflační riziko -  inflační riziko spočívá v trvalém znehodnocení peněz, kterému v různé míře podléhá každá měna.

Měnové (devizové) riziko - měnové riziko podstupují investoři pouze, když investují do finančních produktů, které jsou citlivé na změny měnových kurzů. Každý cenný papír emitovaný v cizí měně podléhá riziku měnových kurzů.

VÝHODY CERTIFIKÁTŮ

 

Transparentnost - kromě nákupní ceny zná investor vždy i na jakém trhu a v jakém finančním instrumentu se angažuje. Informace o aktuální hodnotě většiny certifikátů získá investor velmi snadno.

Likvidita - s investičními certifikáty lze obchodovat přímo na burze. Emisní banky se zavazují průběžně stanovovat nákupní a prodejní kurzy tzv. „market making“, tím zaručují funkčnost trhu.

Univerzálnost - s certifikáty je možné participovat nejen na rostoucím, ale také na stagnujícím nebo klesajícím trhu. V nabídce emitentů jsou i certifikáty, které nabízejí optimální výnos na mírně rostoucím nebo na mírně klesajícím trhu.

Přizpůsobivost - certifikáty jsou zpravidla nabízeny v cenách, které většinou nepřekračují hranici 10 či 100 EUR. Oslovují tak investory, jež disponují jen malým finančním obnosem.

Příznivé náklady - díky své jednoduché  struktuře jsou certifikáty levnější než fondy nebo aktivní trading. Pouze u komplexních  produktů jsou uplatněny malé poplatky.

Daňová optimalizace - do uplynutí spekulační doby (daňový test je v ČR 3 roky) nepodléhají kurzovní zisky z certifikátů zdanění. Některé cenné papíry dokonce  umožňují získat vyplacené dividendy („brutto za netto“).

VÝNOSOVĚ - RIZIKOVÝ PROFIL CERTIFIKÁTŮ

 

Hodnota certifikátů roste nebo klesá a vyvíjí se v určitém poměru s cenou zvolených podkladových aktiv. Přitom nemusí jít o přímou závislost. Certifikáty mohou být zkonstruovány i tak, že jejich hodnota roste, když kurz podkladového aktiva klesá nebo stagnuje. Díky těmto okolnostem mohou certifikáty ztělesnit i komplexní investiční strategie, které byly dříve dostupné jen správcům majetku či investičním profesionálům.

Na rozdíl od nákupu akcií nebo dluhopisů, nekupují investoři jednotlivé cenné papíry, nýbrž hned kompletní investiční nápad. Pojem certifikát nepopisuje tedy specifický produkt, nýbrž celou paletu rozličných produktů.

Certifikáty se staly nadřazenou alternativou k přímým investicím. Dnes patří certifikáty k investičním produktům s největšími objemy obchodů a nabídky emitentů (jsou jimi většinou banky a spořitelny) se již velmi dlouho nezaměřují pouze na  indexové certifikáty. Skoro každý den jsou na trh uváděny nové cenné papíry. K těm nejznámějším patří basket-, bonus-, discount-nebo garantované certifikáty.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ

 

Garantované certifikáty

Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativní, rizikově averzní investory, kteří chtějí omezit či úplně vyloučit ztráty a současně využít výnosových šancí finančních trhů. Garantované certifikáty umožňují až 100% jistotu ochrany investovaného kapitálu s teoreticy neomezenou výnosovou šancí.

Pokud hodnota podkladového aktiva klesne oproti nákupní hodnotě garantovaného certifikátu, investorovi je při splatnosti garantováno až 100% investované částky.

Cenou za tuto ochranu je většinou částečné omezení výnosu. Pokud podkladové aktivum vzroste na ceně, je investorovi vyplacen podíl na tomto zhodnocení, který závisí na takzvané míře participace. Naříklad je-li míra participace 50%, investor se na růstu podkladového aktiva o 100,- Kč podílí pouze ve výši 50,- Kč. Chce-li investor vyšší výnos, musí si zvolit nižší garanci investovaného kapitálu. 

 

 

Bonusové certifikáty

V případě, že je cena podkladového aktiva po celou dobu dosplatnosti certifikátu vždy nad úrovní bariéry, ve splatnosti se investorovi vyplatí minimálně výška bonusu, resp. odpovídající vyšší hodnota, pokud konečný kurz podkladového aktiva skončí nad bonusovou úrovní. Pokud má bonusový certifikát zabudovaný CAP, pak jeho hodnota představuje maximální možnou výplatu (ohraničení výnosu shora). V den emise bonusového certifikátu se stanoví jeho bariéra a  bonua (případně i CAP) v závisosti na splatnosti, volatilitě a očekávaných dividendách. Tyto parametry zůstávají stejné až do splatnosti. V případě, že má bonusový certifikát zabudovaný CAP, pak tato hodnota představuje maximální úroveň, po kterou investor participuje na pohybu podkladového aktiva. Bonusové certifikáty bez CAP umožňují investorům plně participovat na pozitivním vývoji podkladového aktiva. Vzdálenost kurzu podkladového aktiva k bariéře zaručuje investorovi pouze částečné zajištění investice proti poklesu kurzu podkladového aktiva, a to tedy jen po úroveň bariéry. V průběhu životnosti investice se neustále sleduje úroveň kurzu podkladového aktiva a vzdálenost od bariéry. Při splatnosti tak mohou nastat 2 scénáře.

Scénář 1:

Cena podkladového aktiva je v průběhu životnosti certifikátu vždy nad bariérou.

→ Při splatnosti obdrží investor vyplacenu ÚROVEŇ BONUSU, případně úroveň vyšší a to v případě, že je cena podkladového aktiva nad bonusovou úrovní a bonusový certifikát nemá CAP. V případě, že certifikát má zabudovaný CAP pak tento představuje maximální možnou výplatu bonusu.

Scénář 2:

Cena podkladového aktiva se minimálně jednou kotuje na nebo pod hranicí bariéry.

→ V tomto případě je se bonusový mechanismus stává nefunkčním a cena bonusového certifikátu se analogicky přizpůsobí vývoji samotného podkladového aktiva.

 Upozornění

  • V den emise se cena Bonus certifikátu téměř rovná ceně podkladového aktiva.
  • V případě Plus+Bonus certifikátů se překročení nebo kotace na úrovni bariéry sleduje jen při splatnosti

 

 

Indexové certifikáty

Indexové certifikáty patří mezi investiční produkty, které umožňují investorům podílet se na vývoji podkladového aktiva v poměru 1:1. Typickými podkladovými aktivy těchto certifikátů jsou indexy, koše akcií nebo komodity. Oproti přímé investici do jedné akcie je tak díky indexovým certifikátům možné vyrovnat ztrátu jedné akcie růstem jiné akcie. Indexové certifikáty v sobě neobsahují žádné poplatky za správu a jejichstruktura je plně transparentní.

Indexové certifikáty jsou vhodné pro investory, kteří očekávají krátkodobý, střednědobý nebo také dlouhodobý pozitivní vývoj podkladového aktiva. Investoři mohou vybírat z různých průmyslových odvětví, trhů a nebo zvolit investici do komodit. Oproti přímé investici do jediné akcie je tak díky indexovým certifikátů možné neomezeně participovat 1:1 na vývoji podkladového indexu(koše). V případě, že se investor rozhodne pro investici do certifikátu navázaného na index CTX tak případná změna kurzu se projeví přímo v ceně certifikátu.

S pomocí indexových certifikátů mohou investoři přímo realizovat svoje tržní očekávání.

Široké složení podkladového koše (indexu) umožňuje investorům vhodně diverzifikovat riziko. Tímto je možné vyrovnat ztrátu jedné akcie jedné růstem akcie druhé. Indexové certifikáty mají většinou otevřenou dobu splatnosti. Jejich likvidita je zajištěna emitentem a je možné je kdykoliv během obchodních hodin nakoupit či prodat.

PŘÍKAD: Indexový certifikát kopírující index CTX s poměrem odběru 1:100 stojí 25 Euro při aktuální hodnotě indexu na 2.500 bodech. Pokud hodnota indexu vzroste na 4.000 bodů, hodnota certifikátu se zvýší na 40 Euro. Na druhou stranu, pokud by měl CTX index spadnout na úroveň 2.000 bodů, analogicky se sníží cena certifikátu na 20 Euro.

Pozn. Index CTX je typ indexu počítaný Wiener Börse a je složen z akcií předních českých firem jako např. ČEZ, Komerční banka, NWR atd.

Indexové certifikáty nemají žádný ochranný mechanismus. Podléhají tak plně tržnímu riziku. Investoři by si také měli být vědomi průběžného přizpůsobování poměru odběru u komoditních certifikátu a také případné fixace směnného kurzu zahraniční měny u některých certifikátů (tzv. quanto).

Pří nákupu indexového certifikátu by si investoři měli rozhodnout, zda-li chtějí investovat do tzv. performace nebo price indexu. U certifikátu kopírující performance index jsou vyplácené dividendy zpět reinvestovány. V případě price indexu tomu tak není a dojde tak ke snížení ceny certifikátu bez nároku na dividendu.

Strategické certifikáty

Investiční certifikát, který kopíruje vývoj určitého podkladového aktiva - koše akcií, které mohou býti pravidelně a automaticky obměňovány podle předem stanovených kritérií.

Basket certifikáty

Investiční certifikáty, které jsou tvořeny košem (basket) vybraných akcií (likvidita, tržní kapitalizace, růstové šance). Koše mohou být koncipovány oborově nebo geograficky.

Discount certifikáty

Je finanční instrument , který umožňuje investorům dosahovat zisků i na stagnujících trzích. Je vhodný pro investory, kteří v budoucnu neočekávají dynamický růst trhů. Při emisi je investorovi poskytnuta sleva (diskont) z podkladového aktiva.

Outperformance certifikáty

Tento certifikát má již předem stanovený tzv.participační faktor, kterým se lze nadproporcionálně podílet na pozitivním růstu podkladového aktiva.

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA