Podílové fondy

CO JSOU TO PODÍLOVÉ FONDY

 

Podílové fondy patří mezi prostředky kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje.  Jedná se vlastně o soubor majetku, který se skládá z cenných papírů a peněz, a je rozdělen na jednotlivé podíly. V rámci investice do podílového fondu si můžete zakoupit tzv. podílový list (dále jen PL). Jedná se o cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu a držitel PL, tedy investor, se nazývá podílníkem. Správu podílového fondu provádí investiční společnost, které se stará o jeho fungování.

V České republice se investování a fungování podílových fondů řídí sbírkou zákonů č.240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka. Jakýkoliv podílový fond určený k distribuci na území ČR musí mít povolení a registraci ČNB.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

 

Základní rozdělení podílových fondů je na podílové fondy uzavřené a otevřené.

Uzavřený podílový fond má omezený počet PL a nemá povinnost od podílníků odkupovat PL zpět, s PL uzavřeného podílového fondu je možno pouze standardně obchodovat na kapitálových trzích. Je spravován na určitý čas a po uplynutí lhůty, na kterou byl založen, mohou nastat tyto 2 skutečnosti: buď se tento uzavřený podílový fond převádí na otevřený, nebo se podílníkům vyplatí aktuální cena podílů, která představuje původní vklad investora a zhodnocení.

U otevřeného podílového fondu není vydávání nových PL početně nijak omezeno. Otevřený podílový fond musí na žádost podílníka odkoupit vydané PL. S podílovými listy otevřeného podílového fondu je možno standardně obchodovat na kapitálových trzích.

DĚLENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PODLE INVESTIČNÍHO ZAMĚŘENÍ

 

Fondy peněžního trhu

 • z hlediska rizika investice jsou nejbezpečnější, ale zároveň i nejméně výnosné
 • investují do nástrojů peněžního trhu, zejména do kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti, jako jsou státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank, dluhopisy renomovaných emitentů, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé termínované vklady
 • jsou vhodné pro krátkodobý investiční horizont (do jednoho roku)
 • jsou vhodné pro velmi konzervativní investory

 

Dluhopisové fondy

 • jsou rizikovější než fondy peněžního trhu
 • jejich investice se skládají z dluhopisů, za které převzal záruku stát, dluhopisů vydávaných centrálními bankami a kvalitních podnikových nebo bankovních obligací
 • krátkodobě mohou zaznamenat kolísání hodnoty investice, které však u investora kompenzují vyšší zhodnocení
 • mohou obsahovat i akciovou složku, která nesmí překročit 10% aktiv fondu
 • tento typ fondu je vhodný pro krátkodobý až střednědobý investiční horizont (3-5 let)
 • vhodný pro konzervativní investory

 

Akciové fondy

 • prostředky akciových fondů jsou z největší části umístěny na akciových trzích
 • akcie se řadí mezi riziková aktiva, ale s možností nejvyššího výnosu
 • při volbě investice do akciových fondů musí tedy investor počítat s rizikem fluktuace výnosu v krátkodobém i střednědobém investičním horizontu
 • v dlouhodobém horizontu (nad 8 let) však patří tyto investice mezi výhodné. Jejich zhodnocení může dosahovat řádově až několik desítek %.
 • podle složení aktiv jsou určeny pro dynamické až agresivní investory s akceptací vysoké míry rizika.

 

Smíšené fondy

 • mají střední investiční riziko a tomu odpovídající rozložení portfolia
 • fondy investují část prostředků do dluhopisů a část do akcií. Obecně platí, že čím větší je podíl akcií v portfoliu fondů, tím vyšší je riziko, ale zároveň i možnost vyššího potenciálního výnosu
 • tento typ fondu je určen pro střednědobé až dlouhodobé investice v horizontu (5-8 let)
 • vhodný pro zkušenější investory s akceptací vyšší míry rizika

 

Fondy fondů

 • portfolio fondu fondů je složeno převážně z podílových listů či akcií jiných
 • podílových fondů
 • fond tak nabízí další úroveň rozložení rizika, míra kolísání hodnoty podílových listů bývá na úrovni konzervativnějších akciových fondů
 • tyto fondy se často specializují na vybraná průmyslová odvětví
 • do tohoto typu fondů je optimální investovat dlouhodobě (5 a více let)
 • jsou vhodné pro různé typy investorů v závislosti na tom, do jakých fondů jsou prostředky umístěny.

 

Zajištěné (garantované) fondy

 • jedná se o specializované fondy, které se pokoušejí díky své konstrukci zajistit bezpečnou návratnost pevné části (i 100 %) investice, při současné účasti na kapitálovém trhu
 • prostřednictvím zajištěných fondů je možné investovat do indexů odrážejících vývoj světových finančních trhů
 • investiční horizont je u jednotlivých fondů většinou pevně dán (pohybuje se okolo 5 let)
 • předčasné dispozice jsou zpoplatněny
 • jsou určeny pro konzervativní investory

TYPY FONDŮ DLE POLITIKY ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ

 

Výnosové (dividendové) fondy

Výnosové dividendové fondy v pravidelných intervalech vyplácejí výnosy (dividendy). Tuto podobu mívají zejména fondy, které investují převážně do bankovních vkladů a dluhopisů.

Růstové (reinvestiční) fondy

Výnosy těchto fondů jsou reinvestovány zpět do portfolia za účelem růstu hodnoty podílových listů. Výnos je podílníkovi vyplacen až při ukončení investice formou zpětného odkupu podílového listu.

TYPY FONDŮ PODLE ZPŮSOBU ŘÍZENÍ

 

Aktivně řízené fondy

V případě aktivně řízeného fondu se strategie přizpůsobuje podle trhu.  Manažer fondu sleduje investiční příležitosti a přizpůsobuje jim strukturu majetku fondu. Tyto fondy mají  vyšší náklady na správu.

Pasivně řízené fondy

U pasivně řízeného fondu je strategie opačná. Je předem určená strategie, která se řídí modelem buy and hold – kup a drž. Změny ve struktuře majetku jsou minimální. Velkou nevýhodou  těchto typů fondů, že při velkých propadech cen jsou méně přizpůsobivé.

Indexové fondy

Tento typ fondu je  zaměřen na sledování určitého převážně zahraničních indexů a snaží se dosáhnout podobných výsledků (např. Standard&Poor´s 500 Index, Standard&Poor´s MidCap 400 Index, Dow Jones Industrial Average).

VÝHODY INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ

 

Široký výběr investičních strategií

Dnes existuje celá řada různě zaměřených fondů od rizikovějších akciových, smíšených, dluhopisových až po fondy peněžního trhu. Investor si tak můžete vybrat investici, která přesně odpovídá jeho investičním preferencím, rizikovému profilu i plánovanému investičnímu horizontu.

Peníze fondu spravují profesionální manažeři

O výběr investic se stará manažer fondu a investor nemusí stále sledovat trh. Peníze jsou tak spravovány skutečnými finančními profesionály, kteří mohou a umí maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika plynoucí z přímého angažmá na náročných finančních trzích.

Průběžné zhodnocování

Veškeré operace na finančním trhu se průběžně promítají do hodnoty podílového listu, včetně možnosti průběžně reinvestovat inkasované výnosy. Aktuální kurzy podílových listů se stanovují minimálně jednou za týden, u některých fondů i denně.

Daňová optimalizace

PL může investor prodat kdykoli zpět správci fondu za aktuální kurz. Pokud je investor fyzická osoba a učiní tak po více jak 5-ti letech od jejich nabytí, nejsou jejich výnosy zatíženy žádnou daní.

Vysoká likvidita investice

Majitel PL můžete kdykoliv požádat správce o tzv. zpětný odkup. Správce fondu je povinen v souladu s příslušným zákonem a statutem fondu tyto podílové listy v daném termínu odkoupit za oficiálně vyhlášený kurz a vyplatit investorovi finanční hotovost.

Možnost pravidelného spoření nebo čerpání renty

Mnohé otevřené podílové fondy investorovi umožňují pravidelné spoření průběžným "ukládáním" určitých finančních částek. Některé otevřené podílové fondy umožní také režim pravidelných odkupů, který zajistí, že investor bude mít v pravidelných intervalech k dispozici dohodnuté částky finanční hotovosti.

Podrobné a dostupné informace o podílových fondech

Veškeré důležité informace o investiční strategii a složení portfolia, aktuálních kurzech podílových listů a další jsou povinně pravidelně zveřejňovány v různých médiích a tištěných publikacích. Jejich správnost je nezávisle kontrolována regulátorem trhu a depozitářem fondu.

POPLATKY V SOUVISLOSTI S INVESTOVÁNÍM DO PODÍLOVÝCH FONDŮ

 

Vstupní poplatky

Hradí náklady na nákup a úpis podílových listů, odměny zprostředkovateli a další počáteční náklady.

Manažerský poplatek (za správu)

Jedná se o průběžný poplatek, který si manažer strhává každý rok z majetku fondu.

Výstupní poplatek

Tento poplatek není až tak běžný, vyskytuje se především u zajištěných fondů. Pokrývá dodatečné náklady, které má správce s předčasným odstupem investora.

Success fee

Umožňuje správci participovat na výnosu kapitálu. Určuje se v procentech z výnosu.

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA