Dluhopisy

CO JSOU TO DLUHOPISY

 

Dluhopisy neboli obligace představují velmi rozšířený druh dluhových cenných papírů a vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli. Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Emitent většinou vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. Majitel dluhopisu má právo na splácení dlužné částky ve jmenovité (nominální) hodnotě a na vyplácení výnosů (kuponová platba) z dluhopisu k určitému datu. Emitent dluhopisu je naopak povinen splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný úrok. Jmenovitá hodnota je splácena buď jednorázově ke stanovenému datu nebo splátkami v několika termínech. Na rozdíl od klasických úvěrů je s dluhopisy možné obchodovat na sekundárních trzích cenných papírů (např. na BCPP nebo RM-systému).

ROZDĚLENÍ DLUHOPISŮ PODLE EMITENTA

 

Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení podle toho, kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal. S tím také souvisí i určení rizika, respektive důvěryhodnosti emitenta.

Státní dluhopisy

Emitentem (vydavatelem) státních dluhopisů je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. Emisi i výplatu úroků zajišťuje Česká národní banka.  Obecně platí, že státní dluhopisy mají nižší míru rizika. Půjčené peníze stát nejčastěji používá k řešení nesouladu mezi příjmy a výdeji ve státním rozpočtu.

Komunální dluhopisy

Emitentem komunálních dluhopisů jsou obce a města a půjčené peníze nejčastěji slouží k financování rozvojových potřeb měst a obcí.

Korporátní (podnikové) dluhopisy

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost či firma, která potřebuje získat kapitál ke své činnosti. Korporátní dluhopisy mají různou rizikovost, výši rizika pak zohledňuje velikost úroků.

Bankovní dluhopisy

Emitentem bankovních dluhopisů jsou pěněžní ústavy. Může se jednat například o poukázky emitované ČNB, dlouhodobé bankovní dluhopisy, hypoteční zástavní listy nebo depozitní certifikáty.

Pokladniční poukázky

Jedná se o krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát nebo orgány veřejné správy. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.

ROZDĚLENÍ DLUHOPISŮ PODLE DOBY SPLATNOSTI

 

Z hlediska doby splatnosti můžeme rozdělit dluhopisy na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Střednědobé dluhopisy mají splatnost od 1 do 5 a více let, dlouhodobé dluhopisy mohou mít splatnost delší i než 10 let.

U krátkodobých dluhopisů je doba splatnosti do jednoho roku, jedná se převážně o státní pokladniční poukázky, komerční papíry či depozitní certifikáty.

ROZDĚLENÍ DLUHOPISŮ PODLE FORMY A ZPŮSOBU STANOVENÍ VÝNOSU

 

Rozdělení se odvíjí se dle způsobu vyplacení úroků.

Dluhopisy s pevným výnosem

Kupon je sjednaný již při emisi a nemění se po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je, že si věřitel může snadno spočítat výnos do splatnosti, nevýhodou je, že nemůže pružně reagovat na výkyvy ekonomiky.

Dluhopisy s pohyblivým výnosem

Kupon je vázán na tržní referenční úrokovou sazbu, často jde o mezibankovní sazbu typu PRIBOR, LIBOR nebo EURIBOR. Tento typ dluhopisu je oblíbený mezi těmi investory, kteří v budoucnu očekávají růst sazeb.

Dluhopisy s nulovým výnosem

U těchto dluhopisů nejsou věřitelům vypláceny kupony. Výnosu dosáhne věřitel tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy za cenu nižší než je nominální hodnota.

Indexové dluhopisy

Výnos indexových dluhopisů je vázán na vývoj indexů např. cen zlata, ropy či jiných komodit.

DALŠÍ TYPY DLUHOPISŮ

 

 • hybridní dluhopis: obsahuje kuponovou sazbu s pevnou a pohyblivou složkou
 • dluhopis krytý majetkem emitenta: krytí nemovitým majetkem
 • naturální dluhopis: kuponové platby probíhají v určité komoditě
 • vypověditelný dluhopis: dluhopis je možné za určitých podmínek předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení
 • prolongový dluhopis: umožňuje prodloužení doby splatnosti
 • perpetuitní dluhopisy: takové nemají stanovené datum splatnosti
 • konvertibilní dluhopis: majitel dluhopisu ho v době splatnosti může vyměnit za stanovený počet akcií emitenta
 • opční dluhopis: obsahuje opční list (warrant), majitel má právo na nákup určitého cenného papíru za stanovených podmínek
 • dluhopisy s odloženou platbou: tyto dluhopisy během prvních let nenesou žádný kupón

NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU

 

Dluhopis vydávaný v listinné podobě má tyto náležitosti:

 • údaje o emitentovi,
 • název dluhopisu, ve kterém musí být obsaženo slovo "dluhopis", nebo u zvláštního druhu dluhopisu označení tohoto druhu podle § 14, 18, 20, 21a, jakož i jeho ISIN, je-li přidělen,
 • jmenovitou hodnotu,
 • údaj o schválení emisních podmínek,
 • výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše,
 • datum emise,
 • způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho,
 • formu dluhopisu,
 • prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách,
 • data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotu dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,
 • číselné označení dluhopisu,
 • u dluhopisu znějícího na jméno i jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název jeho prvního vlastníka,
 • podpis nebo otisk podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo podpis nebo otisk podpisu emitenta.

VÝHODY A NEVÝHODY INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISU

 

 • u dluhopisů dochází v průměru k menším výkyvům tržních cen, takže méně kolísají i jejich výnosy a tudíž jsou jako investiční aktivum méně rizikové
 • pravidelné platby a jistý výnos v případě dluhopisů s pevným kuponem anebo v  případě dluhopisů s pohyblivým kuponem snadnější odhad výše výnosů v budoucnosti
 • možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti na burze
 • nákup dluhopisů je možný na burze nebo v bankách
 • nevýhodou je obvykle vyšší minimální investice, nominální hodnota dluhopisu řádech 10 tis. i 100 tis. korun
 • v porovnání s akciemi je menší likvidita na burze
 • v porovnání s akciemi je menší zhodnocení v dlouhodobém měřítku
 • některé typy dluhopisů mohou být nevýhodné v době ekonomického růstu

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA