Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Tomas Spurny
Carl Normann Vökt
Jan Fricek
Jan Novotny
Klara Starkova
Představenstvo:
Gabriel Eichler
Miroslav Singer
Jana Výbo oková
Clare Clarke
Denis Hall
Katerina Jirskov
Klára Escobar
Michal Petrman
Zuzana Filipová
Struktura akcionářů v %:
Adresa: BB Centrum, Vyskocilova 1442/1b, 140 28 Prague
T: +420-224-441-111
F: +420-224-448-199
I: http://www.moneta.cz
E: