Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Andreas Treichl
Willibald Cernko
Petr Brávek
Peter Bosek
Jozef Síkela
Gernot Mittendorfer
Představenstvo:
Friedrich Rödler
Wilhelm Rasinger
Regina Haberhauer
Maximilian Hardegg
Markus Haag
Marion Khüny
Karin Zeisel
Jozef Pinter
Jordi Gual
John James Stack
Jan Homan
Gunter Griss
Elisabeth Krainer Singer-Weiss
Elisabeth Bleyleben-Koren
Brian D. O'Neill
Barbara Pichler
Andreas Lachs
Struktura akcionářů v %:
BlackRock Inc. 4,01
Caixa Bank 9,92
ERSTE Stiftung direkt 11,34
Sparkassen & Sparkassenstiftungen 5,89
free float 68,06
employee 0,78
Adresa: Am Belvedere, A-1100 Wien
T: +43-5-0100-10100
F: +43-5-01009-10100
I: http://www.erstegroup.com/
E: investor.relations@erstegroup.com