Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Představenstvo:
Mario Engler Pinto
Francisco Luiz Sibut Gomide
Francisco Vidal Luna
Monica Ferreira do Amaral Porto
Claudia Polto da Cunha
Eduardo de Freitas Teixeira
Leonardo de Andrade Barbosa
Luís Eduardo Alves de Assis
Marcelo Munhoz Auricchio
Ronaldo Coppa
Wilson Newton de Mello Neto
Struktura akcionářů v %:
Adresa: Rua Costa Carvalho, 300, 05429-900 São Paulo
T: 55-11-3388-8000
F: 55-11-3813-0254
I: http://www.sabesp.com.br
E: sabesp@sabesp.com.br