Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Marnie Baker
Alexandra Gartmann
Bruce Speirs
Louise Tebbutt
Richard Fennell
Ryan Brosnahan
Taso Corolis
Travis Crouch
Představenstvo:
David Foster
Alistair Muir
David Matthews
Margaret Payn
Richard Deutsch
Vicki Anne Carter
Victoria Weekes
Struktura akcionářů v %:
Adresa: The Bendigo Centre, 22-44 Bath Lane, 3550 Bendigo
T: +61-1300-236-344
F: +61-3-5485-7668
I: https://www.bendigoadelaide.com.au/
E: